Verze: 01.01.2017

Všeobecné podmínky nákupu

1. Platnost

Tyto obchodní podmínky spolu s případnými samostatnými písemnými smluvními ujednáními upravují všechny naše objednávky zboží, prací a služeb. Jakékoli odlišné prodejní, dodací a platební podmínky, které může mít dodavatel, se tímto výslovně odmítají. Neplatí ani v případě, že jsou obsaženy v potvrzení některé z našich objednávek a my proti nim nevznášíme žádné námitky.

2. Objednávky a potvrzení objednávek

2.1 Naše objednávka se považuje za přijatou, pokud dodavatel nevznese námitku do dvou týdnů od odeslání objednávky. Rozsah objednávky je takový, jaký je uveden v naší objednávce (včetně příloh), i když není dodavatelem spolupodepsána. Jakékoli pozdější dodatky objednané ústně nebo telefonicky nejsou účinné, dokud je písemně nepotvrdíme.

2.2 Dodavatel je povinen objednávku spolupodepsat bez jakýchkoli změn a vrátit nám ji. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku, pokud do dvou týdnů od data objednávky neobdržíme potvrzení nezměněné objednávky. Dodavatel nám musí před přijetím objednávky písemně oznámit každou technickou změnu oproti dřívějším dodávkám nebo údajům uvedeným v nabídkách a katalozích. Vyhrazujeme si právo rozhodnout o neuzavření smlouvy v případě podstatných technických změn nebo odstoupit od smlouvy, pokud nás dodavatel opomněl včas informovat.

2.3 Obchodní doložky se vykládají podle INCOTERMS ve znění platném ke dni uzavření smlouvy.

3. Ceny, faktury a platební podmínky

3.1 Sjednané ceny jsou pevné netto ceny plus příslušná daň z přidané hodnoty a jsou uváděny zdarma do sjednaného místa určení a včetně obalu a dopravy. Výhrady týkající se zvýšení cen jsou platné pouze s naším písemným souhlasem. Dodání nadměrného nebo nedostatečného množství se považuje za odpovídající smlouvě pouze tehdy, pokud to výslovně písemně potvrdíme.

3.2 Můžeme si zvolit splatnost sjednaných cen buď 30 dní netto se slevou 3 % v hotovosti, nebo 90 dní netto, počítáno od data splatnosti a po obdržení řádně vystavené faktury a kompletní dodávky veškerého zboží, prací a služeb. Lhůta splatnosti nezačne běžet, pokud faktury nebyly řádně vystaveny nebo jsou neúplné.

3.3 Faktura se nesmí vztahovat na více objednávek a musí na ní být uvedeno číslo naší objednávky a číslo dílu. 3.4. Pokud má dodavatel předložit zkoušky materiálů, zkušební protokoly, doklady o jakosti nebo jiné doklady, zboží a služby se považují za kompletní až po obdržení těchto dokladů. Dodavatel musí předložit námi požadovaná osvědčení o původu zboží nejpozději do okamžiku předložení faktury. Musí být zcela vyplněné a podepsané. Totéž platí pro osvědčení týkající se daně z přidané hodnoty v případě zboží, prací a služeb dodaných do zahraničí a v rámci Evropského společenství.

3.4 Můžeme si také odečíst slevu na hotovosti, pokud uplatníme právo na započtení nebo si ponecháme přiměřenou částku platby z důvodu vad. Lhůta pro zaplacení začíná běžet až po odstranění všech vad. Zaplacení neznamená, že zboží, práce a služby byly uznány za odpovídající smlouvě.

3.5 Pokud jsou dohodnuty zálohové platby, můžeme požadovat bezpodmínečnou bankovní záruku pokrývající danou částku.

3.6 Máme právo započíst všechny pohledávky, na které máme my nebo tuzemská přidružená společnost v naší skupině (ve smyslu německého zákona o akciových společnostech) nárok, proti pohledávkám vyplývajícím ze zakázky. Seznam těchto společností bude dodavateli na vyžádání poskytnut.

4. Lhůty a překročení lhůt

4.1 Termíny uvedené v objednávce pro dodání zboží, prací a služeb jsou závazné. Kritériem pro posouzení, zda byly zásilky nebo následná vylepšení/dodávky k odstranění porušení smlouvy přijaty včas, je datum přijetí na námi uvedeném příjmovém místě. V případě zboží zahrnujícího instalaci nebo montáž a v případě prací a služeb je směrodatné datum převzetí. Pokud dojde k překročení lhůt, je dodavatel v prodlení, aniž by bylo nutné jej upomínat.

4.2 Pokud se dodávky, práce a služby nebo následná vylepšení/dodávky k odstranění porušení zjevně opozdí, je třeba nás neprodleně faxem informovat o důvodu opoždění a době jeho trvání a požádat o rozhodnutí. Jako kompenzaci za každé zpoždění máme právo požadovat, aby dodavatel zvolil nejrychlejší možný způsob dopravy bez příplatku. Po uplynutí přiměřeně prodloužené lhůty máme právo odstoupit od smlouvy nebo, pokud lze zpoždění přičíst dodavateli, požadovat náhradu škody. Tím nejsou dotčeny další nároky, které nám mohou vzniknout.

4.3 Pokud dojde k překročení sjednané lhůty z důvodů, za které odpovídá dodavatel, jsme oprávněni požadovat smluvní pokutu za každý započatý týden ve výši 1 %, nejvýše však 10 % příslušné hodnoty objednávky nebo výzvy. Tím nejsou dotčeny další nároky, které nám mohou vzniknout. Smluvní pokuty můžeme požadovat až do výše konečné platby nebo započtení proti dlužným platbám, pokud bylo plnění přijato bez výhrad.

5. Dodání, přeprava a balení

5.1 V případě dodávek ze závodu a z prodejního skladu platí naše dodací podmínky. Dodavatel musí zajistit, aby se s těmito podmínkami seznámil.

5.2 Není-li dohodnuto jinak, dodávka se uskutečňuje bezplatně a na náklady dodavatele na námi určené odběrné místo.

5.3 Máme právo odmítnout převzít dodávky, které nebyly řádně provedeny/oznámeny. Toto se děje na náklady dodavatele.

5.4 Dodávky budou realizovány pouze v naší běžné pracovní době. Dodavatel musí zajistit, aby tyto úřední hodiny vzal na vědomí.

6. Přechod rizika a převod vlastnictví

6.1 V případě dodávek nese nebezpečí náhodného zničení a náhodného znehodnocení zboží dodavatel, a to až do doby, kdy je obdrží na určeném místě převzetí. V případě dodávek s instalací nebo montáží a v případě prací a služeb přechází nebezpečí převzetím. Pokud je zásilka vrácena z důvodu záručního případu, přechází riziko na dodavatele okamžikem ukončení překládky.

6.2 Vlastníkem zboží se stáváme po ukončení vykládky v místě příjmu a po předání dodacího listu.

7. Prohlídka odesílaného a přijímaného zboží, časové lhůty pro oznámení závad

7.1. Bezprostředně po převzetí zboží ověříme, zda bylo dodáno v objednaném množství, zda odpovídá objednanému typu a zda nedošlo k vnějšímu identifikovatelnému poškození při přepravě a zda nemá jiné vady. Takové okamžitě zjistitelné vady neprodleně oznámíme dodavateli. Skryté vady oznámíme do 14 dnů od jejich zjištění. Nad rámec prohlídky zboží a oznámení vad nemáme vůči dodavateli žádné další povinnosti.

8. Odpovědnost za vady

8.1 Dodavatel zaručuje, že jeho zboží, práce a služby budou bez vad, vhodné pro sjednaný účel, ve sjednané kvalitě a že budou splněny všechny záruky uvedené v objednávce. V případě dílů podléhajících opotřebení dodavatel ručí alespoň za to, že tyto díly budou bez vad po dobu obvyklého počtu provozních hodin, nejméně však po dobu 12 měsíců (záruka životnosti). Dodavatel ručí za to, že jím dodávané zboží, práce a služby budou v souladu s technickými normami, pravidly a pokyny stanovenými zákonodárcem, orgány dozoru, svazy pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Berufsgenossenschaften) a VDE, pokud jde o provedení a konstrukci, prevenci úrazů a ochranu životního prostředí. Dodavatel dále zaručuje, že úspěšně provedl všechna posouzení vlivu na životní prostředí předepsaná pro danou třídu výrobku.

8.2 Pokud není zákonem stanovena delší lhůta, činí záruční doba 24 měsíců ode dne převzetí díla nebo systému jako celku naším zákazníkem, nejdéle však 36 měsíců ode dne přechodu nebezpečí. U nově dodaných dílů a vylepšení za účelem odstranění porušení je záruční doba 24 měsíců od data dodání nebo montáže náhradního dílu nebo od data dokončení vylepšení. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstávky způsobenou vadami a opravnými pracemi provedenými dodavatelem.

8.3 Pokud se vady objeví před nebo v době přechodu rizika nebo během doby uvedené v bodě 8.2, požádáme dodavatele, aby dodal předmět bez vad nebo aby odstranil vady a odstranil tak porušení smlouvy. To platí i pro zásilky, u nichž byla kontrola omezena na vzorky. Naše volba bude provedena na základě našeho přiměřeného uvážení. Veškeré náklady a výdaje způsobené následnou dodávkou nebo vylepšením (včetně nákladů na montáž předmětů do našich výrobků a odstranění předmětů z našich výrobků, zajištění potřebných montérů nebo pomocníků včetně cestovních výdajů a nákladů na dopravu a likvidaci) nese dodavatel. Vadné zásilky se vracejí na riziko a náklady dodavatele.

8.4 Není-li dohodnuto jinak, je dodavatel povinen neprodleně přezkoumat námi vrácené zboží, u něhož reklamoval vady, a poté nás informovat o výsledcích. Reklamace vadnosti zboží může být i konkludentní. Dodavatel" nás musí o výsledku informovat nejpozději do čtyř týdnů od obdržení vráceného zboží. Pokud takové oznámení nepodá, má se za to, že věc spadá do rozsahu záruky na náklady dodavatele.

8.5 V naléhavých případech (např. abychom se vyhnuli prodlení na naší straně nebo abychom odvrátili nepřiměřeně závažné škody), v případě prodlení dodavatele s provedením dodávky nebo následné dodávky/zlepšení, nepřiměřenosti těchto zlepšení nebo odmítnutí dodavatele okamžitě zahájit nebo provést zlepšení, máme právo odstranit vady sami na náklady dodavatele. Pokud to bude možné a přiměřené, nejprve o tom budeme informovat dodavatele a požádáme ho o přítomnost. Poskytnutí náhrady nemá vliv na povinnosti dodavatele vyplývající ze záruky.

8.6 Pokud se poskytnutí náhradního plnění ukáže jako neúspěšné, nemožné nebo nepřiměřené, nebo pokud se dodavatel opozdí nebo se mu nepodaří uskutečnit následnou dodávku/zlepšení, můžeme se rozhodnout buď odstoupit od smlouvy, nebo snížit cenu dodávky. Tím nejsou dotčeny další zákonné nároky, jako jsou nároky založené na nedodržení záruk a nároky na náhradu škody.

9. Náhradní díly

Po dobu 10 let od data dodávky dodavatel zaručuje dostupnost všech montážních skupin a náhradních dílů, které jsou nezbytné pro fungování zboží a služeb. Pokud dodavatel poruší tuto povinnost, máme právo vyrobit repliku již nedostupného dílu na náklady dodavatele. Dodavatel nám v tomto ohledu musí poskytnout veškerou podporu, například nám poskytnout výrobní výkresy a získat veškerá vlastnická práva, která mohou být nezbytná.

10. Odpovědnost za výrobek

10.1 Dodavatel nás odškodní za všechny nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku vady výrobku, za kterou dodavatel odpovídá. Na požádání nám dodavatel musí předložit doklad o pojištění odpovědnosti za výrobek s dostatečným krytím.

10.2 Pokud takový doklad nepředloží nebo pokud dodavatel odmítne přiměřeně zvýšit pojistnou částku, jak navrhujeme, máme právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody.

11. Práva průmyslového vlastnictví

Dodavatel zaručuje, že žádná práva průmyslového vlastnictví, včetně autorských práv, nebudou bránit smluvně dohodnuté dodávce a našemu užívání objednaného předmětu. Pokud dojde k porušení práv třetích osob, opravňuje nás to k odstoupení od smlouvy a k uplatnění nároku na náhradu škody vůči dodavateli (včetně nákladů na právní obranu a nákladů na soudní řízení). Dodavatel nás musí odškodnit za všechny nároky vznesené vlastníky práv. Pokud by to bylo možné nebo přiměřené, máme právo požadovat, aby dodavatel upravil předmět dodávky způsobem, který můžeme přiměřeně akceptovat, tak, aby již neporušoval práva třetích osob. Jsme rovněž oprávněni na náklady dodavatele získat veškerá potřebná práva k užívání.

12.    Výkresy, dokumenty, důvěrnost

12.1 Vyhrazujeme si plné vlastnické právo ke všem výkresům, standardním specifikačním listům, tiskovým kopiím, měřidlům, modelům, formám, vzorkům, náčrtům, nástrojům a všem dalším položkám poskytnutým za účelem přípravy a realizace zakázky spolu s poznatky, které jsou v nich obsaženy. Nesmí být předány třetím stranám ani použity k jiným účelům, než jsou účely zakázky, bez předchozího výslovného písemného souhlasu. Musí být přísně utajeny a na požádání neprodleně vráceny. Dodavatel je povinen s nimi zacházet opatrně, uchovávat je v bezpečí a pojistit je proti poškození a ztrátě na vlastní náklady. Jakékoli opravy a úpravy vyžadují nejprve náš výslovný písemný souhlas.

12.2 Vyhrazujeme si veškerá práva na výkresy a výrobky připravené podle našich specifikací. Vlastnictví nástrojů a dalších výrobních pomůcek, které jsme zaplatili, přechází z dodavatele na nás po zaplacení.

13. Postoupení pohledávek

K postoupení platebních pohledávek vyplývajících z této smlouvy je nejprve nutný náš výslovný písemný souhlas.

14. Místo plnění

Místem plnění u dodávek, prací a služeb je místo, kde se věci používají. Místem plnění pro platby je místo, kde máme hlavní provozovnu.

15. Místo soudní příslušnosti, rozhodné právo

15.1 Výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny právní spory, včetně sporů týkajících se směnek a šeků, je Norimberk.

15.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právem Spolkové republiky Německo s výjimkou ustanovení mezinárodního práva soukromého (MPO). Je výslovně dohodnuto, že ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 (Vídeňská úmluva/CISG) se nepoužijí.

16. Různé

16.1 K zapojení subdodavatelů nebo subdodavatelů je nejprve nutný náš výslovný písemný souhlas. Tento souhlas nemá vliv na odpovědnost dodavatele.

16.2 Údaje potřebné ke zpracování objednávky uchováváme v počítačovém systému. Dodavatel s tím při přijetí objednávky souhlasí.

16.3 Dodavatel je povinen se smlouvou zacházet jako s důvěrnou a může tuto smlouvu citovat jako referenční smlouvu pouze tehdy, pokud jsme mu k tomu předem udělili výslovný písemný souhlas.

16.4 Dodavatel nás musí neprodleně informovat, pokud veškeré jeho zboží a služby nebo některé z nich podléhají dovozním nebo vývozním omezením podle německého práva nebo práva jiné jurisdikce.

16.5 Dodavatel nás musí neprodleně písemně informovat v případě změn výrobního procesu, v případě změn softwaru, v případě změn subdodavatelů a v případě změn místa výroby.