Verze: 01.01.2021

Všeobecné podmínky zákaznického servisu

1 Obecná ustanovení

1.1 Veškeré servisní zakázky, jako jsou údržba, opravy nebo servisní práce ("služby"), které provádí zákaznický servis společnosti Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH a jejích dceřiných společností ("my"/"nás"), se řídí těmito Všeobecnými podmínkami zákaznického servisu ("VOP").
1.2 VOP se vztahují pouze na zákazníky, kteří jsou podnikateli ve smyslu článku 14 německého občanského zákoníku (BGB), právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva.
1.3 VOP platí v aktuálním znění také jako rámcová smlouva pro budoucí smlouvy se zákazníkem, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě znovu odkazovat; aktuální znění VOP je k dispozici na www.sumitomo-shi-demag.eu/de/agb.html.
1.4 Tyto VOP platí výhradně. Jakékoli odchylné, rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky zákazníka se mohou stát součástí smlouvy pouze tehdy a do té míry, pokud jsme jejich platnost výslovně odsouhlasili písemně, tj. v písemné nebo textové formě (např. v dopise, e-mailu, faxu). Tato podmínka souhlasu platí v každém případě, např. i v případě, že jsme naše služby poskytli bez výhrady s vědomím VOP zákazníka.
1.5 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností upozorňujeme, že individuální dohody se zákazníkem mají přednost před těmito VOP. Pro obsah takové individuální dohody je rozhodující písemná smlouva nebo písemné potvrzení z naší strany; strany si vyhrazují právo prokázat opak.
1.6 Odkazy na použitelnost zákonných předpisů jsou určeny pouze pro vyloučení jakýchkoli pochybností. Zákonná pravidla se proto použijí i bez takového odkazu, pokud nejsou těmito VOP přímo změněna nebo výslovně vyloučena.
1.7 Vyhrazujeme si práva duševního vlastnictví a autorská práva k odhadům nákladů, výkresům a dalším dokumentům; zákazník je může poskytnout třetí straně pouze s naším souhlasem.

2 Uzavření smlouvy

2.1 Naše obchodní nabídky se mohou měnit a nejsou závazné. To platí i v případě, že jsme zákazníkovi zpřístupnili jakékoli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, kalkulace, odhady, odkazy na normy DIN), jiné popisy výrobků nebo dokumenty - a to i v elektronické podobě.
2.2 Není-li dohodnuto jinak, považuje se smlouva za uzavřenou až poté, co zákazník spolupodepíše potvrzení objednávky.

3 Ceny, platby a zachování vlastnického práva

3.1 Ceny služeb jsou sjednány individuálně bez zákonné daně z přidané hodnoty.
3.2 Veškeré Služby, které nebyly předem dohodnuty a jsou poskytovány na žádost zákazníka, budou fakturovány dodatečně v souladu s naším aktuálním ceníkem. Stejné pravidlo platí i pro položky služeb, které nebyly výslovně uvedeny v kalkulaci nákladů, ale jsou nezbytné pro dodání sjednaných Služeb.
3.3 Pokud není uzavřena zvláštní dohoda, musí být platby provedeny na náš účet bez jakýchkoli srážek do dvou týdnů od vystavení faktury a převzetí příslušné služby.
3.4 Zákazníkovi vzniká nárok na započtení a zadržovací právo pouze v případě, že protipohledávky zákazníka jsou nesporné, zralé k rozhodnutí nebo nabyly právní moci. Výše uvedeným nejsou dotčena práva zákazníka na protinárok v případě nedostatečného plnění.
3.5 Pokud po uzavření smlouvy vyjde najevo (např. z důvodu podání žaloby na zahájení insolvenčního řízení), že je náš nárok na odměnu ohrožen neschopností zákazníka zaplatit, vzniká nám právo odmítnout plnění v souladu se zákonnými ustanoveními a odstoupit od smlouvy - v případě potřeby po uplynutí stanovené lhůty (článek 321 BGB). V případě smlouvy o zhotovení specifických předmětů (výrobků na zakázku) můžeme oznámit odstoupení od smlouvy s okamžitou platností, aniž by bylo dotčeno zákonné ustanovení, že stanovení lhůty není nutné.
3.6 Vlastnické právo si ponecháváme až do úplného zaplacení, pokud instalované příslušenství nebo náhradní díly nejsou podstatnou součástí předmětu zakázky.

4 Lhůty, služby

4.1 Místo a termín dodání služby budou dohodnuty individuálně. Dodací lhůty jsou závazné pouze v případě, že byly námi písemně potvrzeny. Transakce předpokládající dodání v pevně stanoveném termínu se považuje za uzavřenou pouze tehdy, pokud to bylo výslovně dohodnuto. Pokud nebyla dodací lhůta dohodnuta individuálně, budou Služby poskytnuty do dvou týdnů od data uzavření smlouvy.
4.2. V případě zaviněného nedodržení dohodnutých harmonogramů a termínů dodávek bude straně, která je porušila, stanovena přiměřená lhůta k plnění; po uplynutí této lhůty se bez dalšího začnou uplatňovat sankce za prodlení, pokud nebude dodržena.
4.3 Pokud se dostaneme do prodlení s dodávkou a zákazníkovi v důsledku toho vznikne škoda, může zákazník požadovat paušální náhradu škody způsobené prodlením. Paušální částka činí 0,5 % za každý ukončený kalendářní týden prodlení, nejvýše však celkem 5 % z čisté odměny (ceny služby) splatné za opožděné plnění. Vyhrazujeme si právo prokázat, že zákazníkovi nevznikla žádná škoda nebo že škoda je výrazně nižší než výše uvedená paušální náhrada. Další nároky vyplývající z opožděného plnění se řídí výhradně podle bodu 8 těchto VOP. 
4.4 Výše uvedeným nejsou dotčena práva zákazníka podle oddílu 8 těchto VOP a naše zákonná práva, zejména v situacích, které nás osvobozují od povinnosti plnit (např. z důvodu nemožnosti nebo nepřiměřenosti plnění a/nebo následného plnění).
4.5 Pokud zákazník opozdí převzetí, neposkytne součinnost nebo poruší povinnost součinnosti, nebo pokud se plnění opozdí z jiných důvodů na straně zákazníka, vzniká nám právo požadovat náhradu vzniklé škody, včetně náhrady dodatečných nákladů (např. nákladů na skladování). Paušální náhrada činí 0,5 % čisté hodnoty zakázky za každý ukončený kalendářní týden prodlení, maximálně však 5 % čisté hodnoty zakázky v každém případě. Vyhrazujeme si právo prokázat vyšší škody a uplatnit zákonné nároky (zejména nárok na náhradu dodatečných nákladů, přiměřené odškodnění, výpověď); paušální náhrada bude v každém případě započtena proti dalším peněžitým nárokům. Zákazník je oprávněn prokázat, že nám nevznikla vůbec žádná škoda nebo že vznikla podstatně nižší škoda, než je výše uvedená paušální náhrada.
4.6 Nad rámec objednaných služeb nebude prováděno testování celého zařízení s externími komponenty zákazníka.
Zejména nebudou prováděny:
- zkoušky, kterými by se ověřilo, zda je celé zařízení kompletní se svými vnějšími součástmi a zda zařízení a jeho bezpečnostní zařízení odpovídají platným předpisům a příslušnému stavu techniky;
- samostatné elektrické zkoušky podle předpisu DGUV 3 po námi provedené úpravě/modernizaci celého zařízení. (V rámci našich služeb nenabízíme ani neprovádíme pravidelné kontroly vyžadované provozovatelem v souladu s předpisem DGUV 3).

5 Povinnosti zákazníka spolupracovat

5.1 Porušení povinností spolupracovat, které jsou podrobně popsány níže v bodech 5.3, 5.4 a 5.5 této smlouvy, může zhoršit, zpozdit nebo zmařit poskytování Služeb. Zákazník proto přebírá odpovědnost za zajištění plnění těchto povinností součinnosti na základě zavinění.
5.2 Vyhrazujeme si právo uplatnit zákonné nároky za porušení povinnosti poskytovat služby podpory spolupráce podle bodu 5.1 (zejména nároky na náhradu škody, náhradu dodatečných nákladů, přiměřené odškodnění, ukončení smlouvy).
5.3 Předpokladem je zajištění podmínek ze strany zákazníka:
5.3.1 Místo instalace
Stroj je určen k provozu v suchém a dobře větraném uzavřeném prostoru.
Okolní podmínky, které je třeba zajistit během případného skladování a provozu - jako např. chladicí voda/chlazení stroje, teplota okolního vzduchu, vlhkost vzduchu a nadmořská výška místa - musí být v rozmezí následujících hodnot podle normy EN60204-1 nebo musí odpovídat rozmezí hodnot uvedených v návodu k obsluze stroje.

Rozsahy hodnot:

Teplota okolního vzduchu

 

Minimální: +10 °C.

Maximální hodnota: +10°C: MAXIMÁLNÍ: +40°C.

 

Pro velmi horké a chladné prostředí se doporučují další opatření.

 

EN60204-1(2007), příloha B.

Chladicí voda/

Chlazení stroje

 

Minimální: +15°C (59°F).

[Ochrana proti kondenzaci]

Maximální: +35°C (95°F).

 

Maximální přípustný tlak vody v přívodu chladicí vody je 6 barů.

Pro zajištění požadovaného chladicího výkonu je v závislosti na pracovním cyklu nutný rozdíl tlaku ≥ 3 bar mezi přívodem a odvodem chladicí vody.

 

Přípustné hodnoty pro konkrétní stroj naleznete vždy v návodu k obsluze stroje.

Vlhkost vzduchu (nekondenzující!)

 

Minimální: 20 %.

Maximální: 50 %.

Vysoké hodnoty relativní vlhkosti jsou přípustné pouze při nižších teplotách (např. 90 % při 20 °C).

 

Viz EN60204-1

Nadmořská výška stanoviště

 

V případě míst instalace v nadmořské výšce nad 1000 m (3300 stop) mohou být nutné technické úpravy.

 

Viz EN60204-1

5.3.2 Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu musí být v souladu se směrnicí ES o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU).
5.3.3 Podlaha haly
Nerovnost podlahy nesmí v celé oblasti instalace stroje překročit 8 mm mezi všemi botkami stroje.
5.3.4 Výrobní hala
Před dodáním a vyložením jednotlivých strojů/montážních jednotek musí zákazník zajistit následující: 
a) Výrobní hala (tj. střecha haly, boční stěny, vrata, okna, osvětlení haly, vytápění) musí být zcela kompletní; 
b) šířka a výška vrat výrobní haly musí být dostatečně velká pro nákladní automobily;
c) zákazník musí předat našim pracovníkům všechny požadované pokyny;
d) Musí být zajištěn dostatečný prostor pro vykládku strojů/montážních celků přímo na místě instalace stroje; 
e) Musí být zajištěn dostatečný přístup ze všech stran, aby bylo možné provádět montážní práce na stroji;
f) Provozní jeřáby a zdvihací zařízení s obsluhou (mostový jeřáb, autojeřáb, stožár apod.) a zdvihacími lany s dostatečnou nosností;
g) Musí být k dispozici zdroj elektrické energie;
h) Musí být k dispozici připojený výkon podle schématu zapojení;
i) Musí být k dispozici přípojka chladicí vody a přívod stlačeného vzduchu;
j) Musí být k dispozici vysokozdvižné vozíky (v případě potřeby by měl mít možnost je použít i náš personál);
k) Pro stroj musí být připraveny všechny hlavní přípojky;
l) V případě montáže uvnitř budovy musí být konstrukce odolná proti povětrnostním vlivům a v zimě vytápěná tak, aby montáž mohla probíhat za běžných pracovních podmínek a nedošlo ke zhoršení stavu materiálu.
5.3.5 Základy
a) Zákazník musí do podlahy/základu haly navrtat podlahové kotvy a ochranné kryty.
b) Zákazník musí před umístěním stroje na základ určit přesnou polohu instalace a tuto polohu na podlaze vyznačit.
c) Základy musí odpovídat našim specifikacím podle bodů 5.3.3 a 5.5.
5.4 Obecné povinnosti spolupráce
5.4.1 Zákazník musí učinit vše potřebné, aby práce mohly být zahájeny včas a provedeny bez jakýchkoli překážek nebo přerušení.
5.4.2 Objednatel je povinen zajistit předpoklad podmínek uvedených v bodě 5.3 a provést veškeré přípravné práce na stavbě a další přípravné práce odborně a včas na vlastní nebezpečí a náklady.
5.4.3 Naši pracovníci mohou být přivoláni až po dokončení všech přípravných prací a zajištění podmínek uvedených v bodě 5.4.2.
5.4.4 Zákazník je povinen zajistit pro naše pracovníky potřebné vstupní, výstupní, pobytové, pracovní nebo jiné doklady.
5.4.5 Zákazník musí na vlastní náklady přijmout potřebná opatření k zabránění nehodám. Zákazník nás musí zejména výslovně upozornit na to, kde je třeba věnovat zvláštní pozornost zákazníkovi a dalším dodavatelům nebo kde je třeba dodržovat příslušné podzákonné předpisy.
5.4.6 Bezpečnost práce
a) Při provádění prací budeme dodržovat zákonné předpisy platné na místě montáže. Dodatečné nestanovené bezpečnostní a jiné předpisy na místě montáže budeme dodržovat pouze tehdy, pokud nás na ně zákazník upozornil ve smyslu bodu 5.4.5 a my jsme je výslovně písemně potvrdili.
m) Zákazník bude ze své strany dodržovat zákonné, úřední a svazové předpisy a nařízení platné pro montážní místo, v případě potřeby přijme opatření k prevenci nehod a k ochraně našich zaměstnanců a majetku a v každém případě dodrží opatření zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se kterými byl zákazník seznámen.
n) Jsme oprávněni kdykoli odmítnout nebo přerušit práce, pokud není zajištěna bezpečnost práce.
5.4.7 Objednatel je povinen zajistit pojištění montovaného materiálu, který je skladován v prostorách objednatele, s pojistným krytím proti požáru, vodě, krádeži a poškození třetími osobami. Na naši žádost musí zákazník předložit odpovídající doklad o existenci takového pojištění. 
5.4.8 Zákazník musí zajistit, aby dopravní cesty v jeho správě, které vedou k místu montáže, byly v použitelném stavu a samotné místo montáže bylo ve stavu připraveném k práci a přístup k místu montáže nebyl ztížen a byla zajištěna všechna potřebná věcná břemena a práva cesty.pojištění. 
5.5 Zvláštní povinnosti zákazníka při spolupráci
Následující služby nejsou součástí našeho rozsahu dodávek a služeb, ale zákazník musí na vlastní riziko a náklady zajistit, aby byly poskytnuty včas: 
5.5.1 Energie a zařízení
- Veškerá přívodní vedení a bezpečnostní zařízení (armatury, filtry, ventily atd.) jsou součástí dodávky.) musí být instalovány v přívodním a zpětném vedení elektrické energie, stlačeného vzduchu, páry, vody a topného média od centrální napájecí jednotky zákazníka k hlavním přípojkám stroje;
- musí být k dispozici všechny elektrické stanice a rozvodny pro vysoké a nízké napětí;
- musí být k dispozici všechny jednotky a zařízení pro nouzové napájení. 
5.5.2 Instalace a základy
- montáž strojního zařízení a ochranných krytů;
- všechny podpěry a základové rámy pro uložení kontejnerů; potrubí a provozní plošiny; ocelová lešení, podesty, schody, žebříky, zábradlí; kryty pro stacionární a mobilní části stroje; prostupy stěnami a stropem pro plošiny;
- všechny nadzemní a podzemní kabelové a potrubní kanály, jakož i kolejnice a jejich upevnění;
- všechna zařízení pro klimatizaci, ventilaci, větrací otvory, vytápění a osvětlení místností.
5.5.3 Místní bezpečnostní předpisy
- veškerá ochranná a bezpečnostní zařízení v souladu s místními předpisy, pokud jde o uzemnění, ochranu před bleskem, ochranné kryty a hašení.

6 Přejímka

6.1 Přejímka musí být provedena bez zbytečného odkladu v den přejímky, případně po našem oznámení o připravenosti k přejímce.
6.2 Zákazník nesmí odmítnout převzetí z důvodu nepodstatných vad, aniž by tím byla dotčena jeho práva podle článku 7. 

7 Záruka

7.1 Pro práva zákazníka v případě věcných a právních vad platí zákonná ustanovení, není-li dále stanoveno jinak.
7.2 Ustanovení 10.2 se navíc použije v případě vad softwaru.
7.3     Nároky zákazníka na náhradu škody nebo zbytečně vynaložených nákladů jsou v případě vad přípustné výhradně podle bodu 8 a jinak jsou vyloučeny.

8 Odpovědnost, právo na bezplatné ukončení smlouvy

8.1 V případě úmyslu a hrubé nedbalosti můžeme nést odpovědnost za škodu - bez ohledu na právní důvod odpovědnosti - v rámci naší odpovědnosti za škodu. V případě běžné nedbalosti můžeme být činěni odpovědnými - s výhradou mírnějšího standardu odpovědnosti v souladu se zákonnými ustanoveními (např. ohledně řádné péče o správu vlastních záležitostí) - pouze za:
8.1.1 škodu vzniklou v důsledku újmy na životě, zdraví a 
8.1.2 škodu vzniklou v důsledku porušení podstatné smluvní povinnosti (povinnost, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění podle smlouvy a na jejíž splnění smluvní strana obvykle spoléhá - a je oprávněna spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné a typické škody. 
8.2 Omezení odpovědnosti podle bodu 8.1 platí také v případě porušení povinnosti stranou nebo ve prospěch stran, za jejichž zavinění odpovídáme podle zákonných ustanovení. Nevztahují se na případy, kdy jsme podvodně zatajili vadu nebo se zaručili za kvalitu zařízení, a na nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
8.3 Zákazník může odstoupit od smlouvy pro porušení povinnosti, které není spojeno s vadou, pouze v případech, kdy toto porušení povinnosti lze přičíst nám. Právo zákazníka na bezplatnou výpověď (zejména podle článků 650 a 648 BGB) je vyloučeno. Ve všech ostatních ohledech platí zákonné požadavky a právní důsledky.

9 Promlčecí lhůta reklamace

9.1 Bez ohledu na článek 634a odst. 1 č. 1 a č. 2 zákona o ochraně spotřebitele se promlčecí lhůta nevztahuje na případy, kdy se v důsledku porušení čl. 3 BGB činí obecná promlčecí lhůta pro nároky z věcných a právních vad jeden rok od převzetí. 
9.2 Výše uvedené promlčecí lhůty podle zákona o smlouvách o dílo a smlouvách o poskytování služeb se vztahují i na smluvní a mimosmluvní nároky zákazníka na náhradu škody z vad, ledaže by použití běžné zákonné promlčecí lhůty (články 195 a 199 BGB) vedlo v daném případě ke zkrácení promlčecí lhůty. Nároky zákazníka na náhradu škody podle bodu 8.1 věty 1 a věty 2 odst. 8.1.1, jakož i podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se však promlčují výhradně podle zákonných promlčecích lhůt.

10 Používání softwaru, nedostatky softwaru

10.1 Pokud je součástí dodávky software, je zákazníkovi poskytnuto nevýhradní právo na užívání dodaného softwaru včetně jeho dokumentace. Software je poskytován k použití na dodaném předmětu určeném k tomuto účelu. Použití takového softwaru na více než jednom systému je zakázáno. Zákazník smí software reprodukovat, revidovat, překládat nebo převádět z objektového kódu do zdrojového kódu pouze v rozsahu povoleném zákonem (§ 69a a násl. autorského zákona). Zákazník se zavazuje neodstraňovat žádné informace výrobce (zejména upozornění na autorská práva) a neměnit je bez našeho předchozího výslovného souhlasu. Všechna ostatní práva k softwaru a dokumentaci, včetně jejich kopií, zůstávají nám nebo dodavateli softwaru. Udělování podlicencí není povoleno.
10.2 Nároky z vad a práva uvedená v článku 7 se nevztahují na software v případě pouze nepodstatných odchylek od smluvně sjednané kvality nebo průvodní dokumentace nebo v případě nereprodukovatelných vad.

11 Závěrečná ustanovení

11.1 Místem dodání námi poskytovaných služeb je místo, kde mají být služby poskytnuty. Pro platební povinnost zákazníka je místem plnění platební instituce uvedená v naší faktuře.
11.2 Výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny právní spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní s odkazem na VOP je Norimberk (Německo). Ve všech případech jsme však také oprávněni podat žalobu v místě dodání námi poskytovaných služeb v souladu s těmito VOP nebo předchozí individuální dohodou nebo v místě obecné příslušnosti zákazníka. Nadřazená zákonná ustanovení, zejména o výlučné soudní příslušnosti, zůstávají nedotčena.
11.3 Tyto VOP a smluvní vztah mezi námi a zákazníkem se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením mezinárodního jednotného práva (zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží/CISG).
11.4 Pokud se některé ustanovení těchto VOP nebo některé ustanovení v rámci jiných smluv ukáže jako neplatné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost všech ostatních ustanovení nebo smluv.