Verze: 01.01.2021

Všeobecné podmínky prodeje nových strojů v zahraničí a na místě

1.    Obecná ustanovení

1.1     Veškeré dodávky a služby společnosti Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH a jejích dceřiných společností (dále jen "my"/"nás") se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej nových strojů v místě a v zahraničí (dále jen "VOP"). VOPS se vztahují pouze na zákazníky, kteří jsou podnikateli ve smyslu článku 14 německého občanského zákoníku (BGB), právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva.
1.2     VOP platí v aktuálním znění také jako rámcová smlouva pro budoucí smlouvy se zákazníkem, aniž bychom na ně museli v každém jednotlivém případě znovu odkazovat; aktuální znění VOP je k dispozici na www.sumitomo-shi-demag.eu/de/agb.html.
1.3     Tyto VOP platí výhradně. Jakékoli odchylné, rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky zákazníka se mohou stát součástí smlouvy pouze tehdy a do té míry, pokud jsme jejich platnost výslovně odsouhlasili písemně, tj. v písemné nebo textové formě (např. v dopise, e-mailu, faxu). Tento požadavek souhlasu platí v každém případě, například i v případě, že jsme dodávali bez výhrad s vědomím všeobecných obchodních podmínek zákazníka.
1.4     Pro vyloučení jakýchkoli pochybností upozorňujeme, že individuální dohody se zákazníkem mají přednost před těmito VOP. Pro obsah takové individuální dohody je rozhodující písemná smlouva nebo písemné potvrzení z naší strany; strany si vyhrazují právo prokázat opak.
1.5     Odkazy na použitelnost zákonných předpisů jsou určeny pouze pro vyloučení jakýchkoli pochybností. Zákonná pravidla se proto použijí i bez takového odkazu, pokud nejsou těmito VOP přímo změněna nebo výslovně vyloučena.
1.6     Vyhrazujeme si práva duševního vlastnictví a autorská práva k odhadům nákladů, výkresům a dalším dokumentům; zákazník je může poskytnout třetí straně pouze s naším souhlasem. 

2.    Uzavření smlouvy

2.1     Naše obchodní nabídky se mohou měnit a nejsou závazné. To platí i v případě, že jsme zákazníkovi zpřístupnili jakékoli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, odhady, odkazy na normy DIN), jiné popisy výrobků nebo dokumenty - a to i v elektronické podobě.
2.2     Není-li dohodnuto jinak, považuje se smlouva za uzavřenou až poté, co zákazník spolupodepíše potvrzení objednávky.

3.    Ceny, platby a zachování vlastnického práva

3.1     Není-li dohodnuto jinak, ceny za naše zásilky se rozumí FCA (INCOTERMS 2020) našeho přepravního zařízení, bez obalu, plus zákonná DPH.
3.2     V případě neexistence zvláštní dohody se platby provádějí na náš účet bez jakýchkoli srážek do dvou týdnů od vystavení faktury a dodání (včetně uvedení do provozu, pokud bylo dohodnuto) nebo do dvou týdnů od vystavení faktury a převzetí, pokud se uzavřená dohoda vztahuje na převzetí.
3.3     Zákazníkovi vzniká nárok na započtení a zádržné pouze v případě, že protipohledávky zákazníka jsou nesporné, zralé k rozhodnutí nebo nabyly právní moci. Výše uvedeným nejsou dotčena práva zákazníka na protinárok v případě nedostatečného plnění.
3.4     Celou dodávku nebo její část můžeme - i v rámci trvajícího obchodního vztahu - podmínit zálohovou platbou. Pokud se po uzavření smlouvy ukáže (např. z důvodu podání žaloby na zahájení insolvenčního řízení), že je náš poplatkový nárok ohrožen neschopností zákazníka zaplatit, vzniká nám právo odmítnout plnění v souladu se zákonnými ustanoveními a odstoupit od smlouvy - případně po zmeškání stanovené lhůty (§ 321 německého občanského zákoníku - BGB). V případě smlouvy o zhotovení specifických předmětů (výrobků na zakázku) můžeme oznámit odstoupení od smlouvy s okamžitou platností, aniž by tím byla dotčena zákonná ustanovení o tom, že stanovení lhůty není nutné.
3.5      Vlastnické právo k dodaným věcem si ponecháváme až do jejich úplného zaplacení (zboží s výhradou vlastnictví).
3.6     Zboží s výhradou vlastnictví je zákazník povinen na vlastní náklady pojistit proti krádeži, rozbití, požáru, vodě a jiným škodám po dobu trvání závazků zákazníka vůči nám a na požádání nám o tom předložit doklad. 
3.7     Zákazník je povinen udržovat Zboží, které je předmětem výhrady vlastnického práva, v bezvadném stavu a bezodkladně zajistit provedení případných oprav u specializovaných firem; zákazník je povinen nás neustále informovat o Zboží, které je předmětem výhrady vlastnického práva, a zejména o jeho umístění. S výhradou dalšího prodeje v rámci běžného obchodního styku v souladu s níže uvedeným bodem 3.8 může zákazník Zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví, prodat, zastavit, postoupit jako zástavu, pronajmout nebo jinak převést či změnit nebo změnit jeho umístění, které nám oznámil, pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o jakémkoli ohrožení našeho majetku - zejména zabavením, konfiskací nebo jiným nakládáním s dodaným zbožím třetími osobami a seznámit tyto třetí osoby s naším vlastnickým právem.
3.8     Zákazník je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dále prodat a/nebo zpracovat v rámci běžného obchodního styku, pokud není v prodlení s placením. V takových případech nám však zákazník tímto postupuje veškeré nároky vyplývající z takového dalšího prodeje. Bez ohledu na naše oprávnění vymáhat postoupenou pohledávku sami, zůstává zákazník oprávněn vymáhat pohledávku i po postoupení. Zavazujeme se, že pohledávku nebudeme vymáhat sami, dokud a pokud zákazník plní své platební povinnosti, nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního nebo obdobného řízení a nedošlo k pozastavení plateb.
3.9     Pokud zákazník poruší smlouvu a zejména pokud dojde k prodlení s platbami, vzniká nám právo odstoupit od smlouvy o dodávce v souladu se zákonnými ustanoveními. Vyhrazujeme si právo uplatnit další právní nároky.
3.10     Pokud je vyžadováno notářské ověření nebo úřední zápis výhrady našeho vlastnického práva, musí nám zákazník v této záležitosti bezplatně pomoci.

4.    Přeprava a přechod rizika

Není-li mezi námi a zákazníkem výslovně písemně dohodnuto jinak, bude odesláním a přechodem rizika FCA (INCOTERMS 2020) naše přepravní zařízení nebo jiné určené místo odeslání. Pokud bylo dohodnuto převzetí, je pro přechod rizika rozhodující datum převzetí  . Ve všech ostatních ohledech se na sjednanou akceptaci přiměřeně vztahují rovněž zákonná ustanovení zákona o smlouvách o dílo a službách. Opožděná akceptace přičitatelná zákazníkovi se považuje za rovnocennou přechodu rizika v souladu s FCA nebo akceptací.

5.     Lhůty, překážky plnění

5.1     Lhůty platí pouze za předpokladu, že byly včas vyjasněny všechny podrobnosti zakázky, zejména poskytnutí všech podkladů a schválení, které má zákazník získat, případné uvolnění výkresů a včasné obdržení zálohy, pokud byla dohodnuta, jakož i včasné poskytnutí zajištění, pokud bylo dohodnuto k zajištění plateb. Další podmínkou je včasné poskytnutí předběžných stavebních a montážních služeb ze strany zákazníka (zejména bezplatné zajištění elektřiny, plynu, vody a potřebného pomocného personálu pro nás), jakož i včasné splnění dohodnutých povinností ke spolupráci. 
5.2     Dodací lhůta bude sjednána individuálně. Dodací lhůty jsou závazné pouze v případě, že byly námi písemně potvrzeny. Transakce předpokládající dodání v pevně stanoveném termínu se považuje za uzavřenou pouze tehdy, pokud to bylo výslovně dohodnuto.
5.3     Pokud nebudeme schopni dodržet závaznou dodací lhůtu z důvodů, které nemůžeme ovlivnit (služba je nedostupná), oznámíme tuto skutečnost zákazníkovi bez zbytečného odkladu a současně mu sdělíme předpokládanou novou dodací lhůtu. Pokud služba zůstane nedostupná i v novém termínu dodání, jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit; zákazníkovi bezodkladně vrátíme již zaplacené plnění. Pro účely tohoto bodu se služba považuje za nedostupnou zejména tehdy, pokud náš dodavatel nedodá včas službu, pokud jsme uzavřeli kongruentní smlouvu o dodávkách, pokud my ani naši dodavatelé nepochybíme nebo pokud v daném případě nejsme povinni obstarávat.
5.4     Vznik našeho prodlení s dodávkou se posuzuje podle zákonných ustanovení. V každém případě se však vyžaduje upomínka ze strany zákazníka. Pokud jsme v prodlení a zákazníkovi v důsledku toho vznikne škoda, může zákazník požadovat paušální náhradu škody způsobené prodlením. Paušální sazba činí 0,5 % za každý ukončený kalendářní týden prodlení, nejvýše však celkem 5 % z čisté ceny (hodnoty zásilky) zboží dodaného se zpožděním. Vyhrazujeme si právo prokázat, že zákazníkovi nevznikla žádná škoda nebo že škoda je výrazně nižší než výše uvedená paušální náhrada. Další nároky vyplývající z opožděného dodání se řídí výhradně podle bodu 8 těchto VOP. 
5.5     Výše uvedeným nejsou dotčena práva zákazníka podle oddílu 8 těchto VOP a naše zákonná práva, zejména v situacích zproštění povinnosti plnit (např. z důvodu nemožnosti nebo nepřiměřenosti plnění a/nebo dodatečného plnění).
5.6      Pokud se zákazník opozdí s převzetím nebo neprovede nějaký úkon či nesplní povinnost součinnosti nebo pokud se dodávka opozdí z jiných důvodů na straně zákazníka, vzniká nám právo požadovat náhradu vzniklé škody včetně náhrady dodatečných nákladů (např. skladovacích nákladů). Paušální náhrada škody činí 0,5 % čisté smluvní hodnoty za každý ukončený kalendářní týden prodlení, maximálně však 5 % čisté smluvní hodnoty v každém případě. Vyhrazujeme si právo prokázat vyšší škody a uplatnit zákonné nároky (zejména nárok na náhradu dodatečných nákladů, přiměřené odškodnění, výpověď); paušální náhrada bude v každém případě započtena proti dalším peněžitým nárokům. Zákazník je oprávněn prokázat, že nám nevznikla vůbec žádná škoda nebo jen výrazně nižší škoda, než je výše uvedená paušální náhrada.
 
6.    Přijetí

6.1     Akceptace musí být provedena bez zbytečného odkladu v den akceptace, případně po našem oznámení o připravenosti k akceptaci.
6.2     Zákazník nesmí odmítnout převzetí z důvodu nepodstatných vad, aniž by tím byla dotčena práva zákazníka podle článku 7. 
    
7.    Záruka

7.1     Pro práva zákazníka v případě věcných a právních vad platí zákonná ustanovení, není-li dále stanoveno jinak. 
7.2     Nároky zákazníka z vad jsou podmíněny tím, že zákazník splnil své zákonné povinnosti prohlédnout zboží a oznámit vady (§ 377 a 381 obchodního zákoníku - HGB) a oznámil vady písemně bez zbytečného odkladu. Pokud zákazník neprovede řádně prohlídku a/nebo neoznámí vady, je naše odpovědnost za vady, které nebyly oznámeny vůbec, nebo nebyly oznámeny včas, nebo nebyly oznámeny řádně, v souladu se zákonnými ustanoveními vyloučena.
7.3     Běžné opotřebení dílů a základních součástí se nepovažuje za vadu. Známky opotřebení vlivem používání (opotřebitelné díly) vykazují zejména následující díly: všechny plastikační díly (šrouby, hroty, zámky, přítlačné kroužky, plastikační válce, víčka trysek, trysky, držák trysek, hlavy válců a topné pásy), filtrační prvky, těsnění, O-kroužky, stěrače, hydraulické a vodní hadice, membrány ventilů, pojistné vložky, tepelná čidla, rotační převody rotačních desek, pouzdra, šrouby, spojky, brzdy, upínací sady, zubové řemeny.
Dále je v příloze: Tato příloha je k nahlédnutí, vytištění a stažení na internetu na adrese www.sumitomo-shi-demag.eu/de/agb.html.
7.4     Nároky z vad nejsou přípustné pro škody, které vzniknou po přechodu nebezpečí v důsledku: nevhodného nebo nesprávného použití; neoprávněné nebo chybné montáže nebo uvedení do provozu; následných úprav; přirozeného opotřebení; nedbalé nebo chybné manipulace, servisu nebo údržby; nedodržení návodu k obsluze; použití nevhodných provozních prostředků; vadných stavebních prací; nevhodného místa stavby; chemických, elektrochemických nebo elektrických vlivů, které nezaviníme; mimořádných teplotních a povětrnostních vlivů; nebo jiných vnějších vlivů, které nejsou smluvně předpokládány.
7.5     Bod 10.2 se navíc použije v případě vad softwaru.
7.6     Vadné předměty dodávky opravíme nebo převezmeme zpět a nahradíme je bezvadnými předměty dodávky podle vlastního uvážení. Vadné služby budou podle našeho uvážení buď odstraněny, nebo znovu poskytnuty. Tím není dotčeno naše právo odmítnout dodatečné plnění v souladu se zákonnými ustanoveními.
7.7     Doplňkové plnění nezahrnuje odstranění vadného předmětu plnění nebo jeho opětovnou instalaci, pokud jsme nebyli původně povinni jej instalovat.
7.8     Náklady potřebné na prohlídku a dodatečné plnění (zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál a případně náklady na odstranění a instalaci) převezmeme nebo uhradíme v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud se skutečně jedná o vadu. V opačném případě můžeme po zákazníkovi požadovat náhradu nákladů vzniklých v důsledku neoprávněných požadavků na odstranění vady (zejména náklady na prohlídku a dopravu), ledaže zákazník neexistenci vady nepoznal. 
7.9     Po přechodu rizika nese důkazní břemeno ohledně existence vady zákazník.
7.10     Jsme oprávněni provést námi dlužné dodatečné plnění s výhradou, že zákazník zaplatí dlužnou cenu. Zákazník je však oprávněn zadržet část ceny, která je úměrná vadě.
7.11     Vyměněné předměty dodávky a díly nám musí být vráceny v souladu se zákonnými ustanoveními. Pro dodatečné plnění nám musí zákazník poskytnout potřebný čas a příležitost - po konzultaci - a umožnit nerušený přístup k předmětu dodávky; v opačném případě jsme zproštěni odpovědnosti za vzniklé následky.
7.12     Zákazník může vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit třetí osobou a požadovat po nás náhradu nutných nákladů pouze v mimořádných situacích, např. v případě ohrožení bezpečnosti práce nebo k zabránění neúměrně velkých hrozících škod. Taková samostatná náprava nám musí být oznámena neprodleně a pokud možno předem. Právo na nezávislou nápravu nevzniká v situacích, kdy bychom byli oprávněni odmítnout příslušné dodatečné plnění v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud byla nezávislá náprava provedena nesprávně, jsme zproštěni odpovědnosti za vzniklé následky.
7.13     V případě, že se dodatečné plnění nepodařilo nebo přiměřená lhůta stanovená zákazníkem pro dodatečné plnění uplynula bez úspěchu nebo není podle zákonných ustanovení nezbytná, může zákazník odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení ceny. Právo na odstoupení však nevzniká v případě nepodstatné vady.
7.14     Nároky zákazníka na náhradu škody nebo zbytečně vynaložených nákladů jsou v případě vad přípustné výhradně podle bodu 8 a jinak jsou vyloučeny.

8.    Odpovědnost

8.1     Za škody můžeme odpovídat - bez ohledu na právní důvod odpovědnosti - v rámci naší odpovědnosti za škodu v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. V případě běžné nedbalosti můžeme být činěni odpovědnými - s výhradou mírnějšího standardu odpovědnosti v souladu se zákonnými ustanoveními (např. pokud jde o řádnou péči při správě vlastních záležitostí) - pouze za
8.1.1     škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví, a
8.1.2 2     škody vzniklé v důsledku porušení podstatné smluvní povinnosti (povinnost, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění podle smlouvy a na jejíž splnění smluvní strana obvykle spoléhá - a je oprávněna spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné a typické škody.
8.2     Omezení odpovědnosti podle bodu 8.1 platí také v případě porušení povinnosti stranou nebo ve prospěch stran, za jejichž zavinění odpovídáme podle zákonných ustanovení. Neplatí v případě, že jsme podvodně zatajili vadu nebo jsme se zaručili za kvalitu zařízení, a pro nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
8.3     Zákazník může odstoupit od smlouvy z důvodu porušení povinnosti, které není spojeno s vadou, pouze v případech, kdy je toto porušení povinnosti zaviněno námi. Právo zákazníka na bezplatnou výpověď (zejména podle článků 650 a 648 BGB) je vyloučeno. Ve všech ostatních ohledech platí zákonné požadavky a právní důsledky.

9.        Promlčecí doba reklamace

9.1           Odchylně od článku 438 odst. 1 č. 3 a článku 634a odst. 1 č. 1 a 3 BGB činí obecná promlčecí lhůta pro nároky z věcných a právních vad jeden rok od dodání nebo od převzetí, pokud bylo převzetí dohodnuto.
9.2           Pokud je zbožím stavba nebo věc, která byla použita pro stavbu v souladu s jejím obvyklým použitím a způsobila její vady (stavební materiál), činí promlčecí doba 5 let od dodání nebo od převzetí v souladu se zákonnými předpisy (článek 438 odst. 1 č. 2 BGB a článek 634a odst. 1 č. 2 BGB), pokud bylo převzetí dohodnuto. Další zvláštní zákonná ustanovení o promlčecí době (zejména článek 438 odst. 1 č. 1 č. 1,71 odst. 3, jakož i články 444 a 445b BGB). 
9.3           Výše uvedené promlčecí lhůty se vztahují i na smluvní a mimosmluvní nároky zákazníka na náhradu škody z vad, ledaže by použití běžné zákonné promlčecí lhůty (články 195 a 199 BGB) vedlo v daném případě ke zkrácení promlčecí lhůty. Nároky zákazníka na náhradu škody podle článku 8.1 věta 1 a věta 2 odst. 8.1.1, jakož i podle zákona o odpovědnosti za výrobek se promlčují výhradně podle zákonných promlčecích lhůt.

10.    Používání softwaru, nedostatky softwaru

10.1     Pokud je součástí dodávky software, je zákazníkovi poskytnuto nevýhradní právo na užívání dodaného softwaru včetně jeho dokumentace. Software je poskytován k použití na dodaném předmětu určeném k tomuto účelu. Použití takového softwaru na více než jednom systému je zakázáno. Zákazník smí software reprodukovat, revidovat, překládat nebo převádět z objektového kódu do zdrojového kódu pouze v rozsahu povoleném zákonem (§ 69 písm. a) a násl. autorského zákona). Zákazník se zavazuje neodstraňovat žádné informace výrobce (zejména upozornění na autorská práva) a neměnit je bez našeho předchozího výslovného souhlasu. Všechna ostatní práva k softwaru a dokumentaci, včetně jejich kopií, zůstávají nám nebo dodavateli softwaru. Udělování podlicencí není povoleno.
10.2     Nároky z vad a práva uvedená v článku 7 se nevztahují na software v případě pouze nepodstatných odchylek od smluvně sjednané kvality nebo průvodní dokumentace nebo v případě nereprodukovatelných vad.

11.    Závěrečná ustanovení

11.1           Pokud není dohodnuto jinak, je místem plnění našich dodávek adresa dodávajícího výrobce. Pokud poskytujeme také služby (např. montáž), je místem plnění místo, kde mají být služby poskytnuty. Pro platební povinnost zákazníka je místem plnění platební instituce uvedená v naší faktuře.
11.2 Výhradním místem pro řešení veškerých právních sporů vyplývajících ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, které odkazují na VOP, je     Norimberk (Německo). Ve všech případech jsme však také oprávněni podat žalobu v místě dodání námi poskytovaných služeb v souladu s těmito VOPS nebo předchozí individuální dohodou nebo v místě obecné příslušnosti zákazníka. Nadřazená zákonná ustanovení, zejména o výlučné soudní příslušnosti, zůstávají nedotčena.
11.3     Tyto VOP a smluvní vztah mezi námi a zákazníkem se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením mezinárodního jednotného práva (zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží/CISG).
11.4     Pokud se některé ustanovení těchto VOP nebo některé ustanovení v rámci jiných smluv ukáže jako neplatné nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost všech ostatních ustanovení nebo smluv.